حسابرسی عملیاتی و نقش آن در بهبود عملکرد مدیران
حسابرسی عملیاتی و نقش آن در بهبود عملکرد مدیران
دوره 1، شماره 4، شهریور 1397، صفحه 1-9
نویسندگان : رسول حیدری سورشجانی *

چکیده :
حسابرسی عملیاتی یکی از فنونی است که دارای سه مؤلفه کارایی، اثربخشی و صرفه اقتصادی است که از اهمیت زیادی برخوردارند. کارایی به معنای اطمینان یابی از به دست آوردن حداکثر نتیجه از منابع اختصاص یافته برای یک بخش یا برنامه یا حداقل مصرف منابع برای تحصیل سطح خاصی از نتایج است، اثربخشی از میزان دستیابی به هدف ها و صرفه اقتصادی از تلاش در جهت حداقل کردن هزینه تحصیل و استفاده از منابع سازمان با حفظ کیفیت مناسب سخن به میان می آورد. کسب دانش حسابرسی عملیاتی و به کارگیری آن یکی از مهمترین و مؤثرترین راه ها برای تخصیص منابع اقتصاد ملی کشور است، در اینجا لازم به ذکر است که شناسه اصلی حسابرسی عملیاتی، خلاقیت می باشد . علاوه بر مدیر حسابرسی، اعضای گروه حسابرسی عملیاتی و افرادی مانند: کارکنان حسابرسی، کارکنان شاغل، مشاورین و متخصصین برون سازمانی و کارکنان سازمانهای مشابه در دستيابي به اهداف حسابرسي عملياتي شرکت دارند. محصول نهایی حسابرسی عملیاتی معمولاً گزارشی به مدیریت است که شامل پیشنهادهایی برای بهبود عملیات و دستيابي به حداكثر کارایی، اثربخشی و صرفه اقتصادی است، در واقع گزارش رسمی حسابرس خلاصه ای از نتایج عملیات حسابرسی است. بنابراين در اين تحقيق به بررسي حسابرسي عملياتي و نقش آن در بهبود عملكرد مديران (دستيابي به اهداف شركت) و در نهايت افزايش ارزش شركتها با استفاده از اين سيستم مي پردازيم.

واژگان کلیدی :
حسابرسی عملیاتی- اثربخشی، بهبود عملکرد