بررسی رابطه رضايت مندی از زندگی زناشويی بين زنان شاغل و خانه دار و همسران آنها
بررسی رابطه رضايت مندی از زندگی زناشويی بين زنان شاغل و خانه دار و همسران آنها
دوره 1، شماره 6، آبان 97، صفحه
نویسندگان : محسن توده رنجبر* و فاطمه عراقی

چکیده :
مطالعه حاضر يك مطالعه كيفي به روش تحليل محتوا است. نمونه گيري به روش مبتني بر هدف بود بدين منظور با زناني كه به شركت در مطالعه تمايل داشته و شاغل يا غير شاغل كه متاهل بودند و نيز با همسران آنها مصاحبه انجام شد و تا زمان اشباع داده ها و عدم دستيابي به داده هاي جديد ادامه يافت. فرآيند گردآوري داده ها، مشتمل بر 60 مصاحبه نيمه ساختار يافته و متمركز بود، ابزارهاي گردآوري اطلاعات شامل مصاحبه عميق و مشاهدات دقيق همراه با مشاهدات مشاركتي بوده است. در این پژوهش بین سن زن و شوهر، سن ازدواج، تعداد فرزاندان، تفاوت سنی زوجین، تحصیلات مرد و تحصیلات زن، منزلت شغلی مرد، اشتغال زن، ازدواج مجدد زوجین، نحوه آشنایی با همسر، نسبت خویشاوندی با سازگاری زناشویی رابطه معنی داری به دست آمده است و همچنين اشتغال زنان باعث کاهش رضایت زناشویی و افزایش روان رنجوری همسران شان شده به گونه اي كه افراد ناراضی از زندگی زناشویی کسانی اند که شوهران سنتی و زنان غیر سنتی و شاغل دارند. نتايج حاصله درباره ی زوج های هر دو شاغل نشان داده اند که تغییر در ساختار خانواده به وسیله ی شاغل شدن هر دو عضو، باعث ایجاد تعارض بیشتر و شادی کمتر در زندگی شده و در نقش های جنسیتی ابهام ایجاد نموده است.

واژگان کلیدی :
زنان شاغل، زنان غير شاغل، رضايت زناشويي، مطالعه كيفي