رویکردهای رهبری کارآفرینانه در بهبود فرآیند کسب و کار
رویکردهای رهبری کارآفرینانه در بهبود فرآیند کسب و کار
دوره 2، شماره 15، مرداد 1398، صفحه
نویسندگان : زهرا الفتی * و فرشید خانجانیان

چکیده :
هدف پژوهش حاضر بررسی مدل ها و رویکردهای رهبری کارآفرینانه در فرآیند کسب و کار می باشد.امروزه نقش نوآوری در توسعه اجتماعی و اقتصادی جوامع غیر قابل انکار است، در این راستا رهبری کارآفرینانه با ارتقای نگرش مثبت کارکنان در این زمینه و بهبود پتانسیل کسب و کار درجامعه اهمیت به سزایی دارد.رهبری کارآفرینانه پارادایم جدیدی است که از حوزه رهبری و کارآفرینی ظهور کرده است.رهبری کارآفرینانه نوعی از رهبری است که توانایی شناسایی و بهره‌برداری از فرصت‌های موجود در محیط کارآفرینی را دارد. رهبران کارآفرین حوزه‌های عملیاتی ویژه در کسب و کار خود را درک می‌کنند. این درک فراتر از کسب و کار آنها می‌رود تا شامل موقعیت‌های مختلف با درجات متفاوت پیچیدگی شود. آنها ایده و فرضیات پرسشی تولید می‌کنند. این افراد رفتار خود و دیگران را درک می‌کنند، و از این رو قادر به توسعه توانایی‌های خود و افراد پیرو خود هستند. آنها کار خود را اولویت‌بندی و خطرات را مدیریت می‌کنند و به دلیل توانایی آنها در پیشبرد نوآوری موفق هستند.. در پژوهش حاضر هشت رویکرد اصلی برای تحقیق در مورد مفهوم رهبری کارآفرینانه بررسی می شود تا با بهره گیری از آن، گامی موثر جهت توسعه واجرایی کردن آن و نهایتأ گسترش فرهنگ کارآفرینی درجامعه برداشته شود.

واژگان کلیدی :
کارآفرینی؛ رهبری؛کسب و کار؛ ارزشها؛ آموزش