تحلیل محتوای اخبار بهداشت و درمان خبرگزاری مرکز یزد ایرنا در سال 1394
تحلیل محتوای اخبار بهداشت و درمان خبرگزاری مرکز یزد ایرنا در سال 1394
دوره 2، شماره 11، فروردین 1398، صفحه
نویسندگان : مجتبی شاهنوشی * و مسعود بوئی آبادی

چکیده :
این پژوهش حاضر در صدد بررسی تحلیل محتوای اخبار بهداشت و درمان خبرگزاری مرکز یزد ایرنا در سال 1394بود.روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش کیفی و از نوع تحلیل‌محتوا ست. جامعه آماری تحقیق، کلیه خبرهای بهداشت و درمان خبرگزاری ایرنا واحد یزد می‌باشد که تعداد کل آن 105 خبر بود با توجه به این‌که تعداد اخبار محدود بود نمونه‌گیری از این جامعه آماری به عمل نیامده و تمام اخبار سرشماری شدند. داده‌ها با استفاده از نرم‌افراز آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.یافته‌های تحقیق حاکی از آن بود که، موضوع خبری بهداشت و درمان خبرگزاری ایرنا غالباً مربوط به بیماری‌های غیرواگیردار بوده است. غالب عکس‌های آرشیوی؛ نوع خبر اکثراً پوششی بوده است. ارزش خبری غالب خبرهای بهداشت و درمان ایرنا تازگی؛ عنصر خبری غالباً چه و که و اکثریت سبک خبری اخبار هرم‌ وارونه بوده است.

واژگان کلیدی :
تحلیل‌محتوا، اخبار، بهداشت و درمان، خبرگزاری ایرنا، واحد یزد