بازار بین بانکی ایران و چالش ها
بازار بین بانکی ایران و چالش ها
دوره 2، شماره 12، اردیبهشت 98، صفحه
نویسندگان : محمد زمان رستمی و راضیه شعبان *

چکیده :
با توجه به اینکه بحران¬های پولی به سرعت بر رشد و تولید تاثیر منفی می¬گذارد کنترل و شناسایی آن¬ها و همچنین روش¬های مقابله با آن ضروری است و از طرفی بانک مرکزی به بانک¬ها دستوری ابلاغ کرده مبنی بر لزوم تمرکز بیشتر بر روی مدیریت و تنظیم منابع و مصارف خود، به نحوی که از بکارگیری منابع بانک مرکزی اجتناب ورزند. با توجه به این موضوع که به لحاظ طول عمر کوتاه بانکداری بدون ربا در مقایسه با بانکداری متداول در دنیا؛ در حوزه مدیریت نقدینگی، مطالعات کمتری انجام گرفته است، اهمیت موضوع نقدینگی بیش از پیش احساس می¬شود. نقدینگی به مثابه خون در شریان نظام بانکی برای حفظ سلامت و ادامه حيات آن ضرورت دارد. بانک ها و مؤسسه های اعتباری در انجام امور روزمره خود گاهی با كمبود منابع روبه¬رو می¬شوند. طبق مطالعات انجام شده بانک ها در برابر كمبود نقدینگی، كه موجب هجوم بانکی و دست آخر ورشکستگی می شود، به شدت آسيب پذیرند. بازار بین¬بانکی از ارکان مهم بانکداری محسوب می¬شود. در این بازار بانک¬های دارای مازاد نقدینگی، منابع خود را به بانک¬های دارای کسری می¬دهند. بانک¬ها برای تعادل وضعیت نقدینگی و رفع نیازهای مالی کوتاه-مدت خود به این بازار مراجعه می¬کنند. اين بازار حداقل دو كاركرد مهم در نظام¬هاي مالی ايفا می¬كند. اولين و مهم¬ترين كاركرد آن ايفاي نقش فعال و مؤثر بانك مركزي در اجراي سياست پولی از طريق راهبري نرخ¬هاي سود است. كاركرد ديگر بازار بين¬بانكی، انتقال نقدينگی به شكل مطلوب از مؤسسات مالی داراي مازاد به مؤسسات داراي كسري وجوه است. با وجود اهمیت بالایی که این بازار دارد با گذشت چهارده سال¬ از تصویب قوانین بازار بین¬بانکی، همچنان در این بازار با آسیب¬ها و چالش¬هایی روبه¬رو هستیم. این مقاله تلاش می¬کند با روش تحلیلی و توصیفی آسیب¬ها و چالش¬های بازار بین¬بانکی را در تمام جهات مورد تحلیل و بررسی قرار دهد. با توجه به محدود بودن مقاله¬ها در زمینه بازار بین¬بانکی این نوشته از اولین نوشته¬ها که به آسیب¬شناسی بازار بین¬بانکی به شکل گسترده و وسیع پرداخته است.

واژگان کلیدی :
بانک، بازار بین بانکی، عقود، بانکداری اسلامی.