بررسی رابطه مدیریت دانش با توانمند سازی کارکنان (مطالعه موردی: بانک رفاه کارگران خراسان جنوبی)
بررسی رابطه مدیریت دانش با توانمند سازی کارکنان (مطالعه موردی: بانک رفاه کارگران خراسان جنوبی)
دوره 1، شماره 4، شهریور 1397، صفحه 60-82
نویسندگان : احمد مخمل باف * و محمدرضا دهقانی

چکیده :
از ویژگی های سازمان های امروزی می توان به پویایی و پیچیدگی، ابهام و سنت گریزی اشاره کرد. به منظور غلبه بر شرایط نامطئن، پیچیده و پویا تنها راهی که پیش روی مدیران قرار دارد، توانمندسازی سازمان و کارکنان از طریق کسب دانش و مهارتی که به سرعت کهنه و منسوخ می شود، می باشد. لذا این پژوهش با عنوان «بررسی رابطه بین مدیریت دانش با توانمندسازی کارکنان(مطالعه موردی: بانک رفاه خراسان جنوبی)» انجام گرفته است. روش پژوهش از نوع توصیفی-همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان بانک رفاه کارگران استان خراسان جنوبی اعم از رسمی (آزمایشی و قطعی)، پیمانی و قراردادی بودند که در بهار سال 95 اشتغال به خدمت داشتند. تعداد اعضای جامعه آماری 135 نفر بودند در این پژوهش با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده نمونه مورد نظر که تعداد آن براساس جدول کرجسی و مورگان 100 نفر برآورد شده است؛ انتخاب گردیدند. در این پژوهش به منظور سنجش مدیریت دانش و توانمندسازی کارکنان از دو تا پرسشنامه استاندار شرون لاوسون واسپریتزر استفاده شده است. روایی پرسشنامه ها قبلاً مورد تأیید قرار گرفته است و پایایی پرسشنامه‌های مدیریت دانش و توانمندسازی به ترتیب 0.95 و 0.92 به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از آمار توصیفی و استنباطی (میانگین، انحراف استاندارد، آزمون‌های آماری اسمیرنف کولموگروف و رگرسیون تک متغیره) استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین مدیریت دانش با توانمندسازی رابطه وجود دارد.

واژگان کلیدی :
مدیریت دانش، توانمندسازی، بانک رفاه استان خراسان جنوبی