مقایسه‌ی اثر بخشی روش های تدریس بارش مغزی، تدریس اعضای تیم و روش سنتی بر احساس تعلق به مدرسه در دانش‌ آموزان
مقایسه‌ی اثر بخشی روش های تدریس بارش مغزی، تدریس اعضای تیم و روش سنتی بر احساس تعلق به مدرسه در دانش‌ آموزان
دوره 1، شماره 2، تیر 1397، صفحه 69 - 87
نویسندگان : مهدی حسنی *

چکیده :
هدف از انجام این پژوهش، تعیین اثربخشی روش های تدریس بارش مغزی، تدریس اعضای تیم و روش سنتی بر احساس تعلق به مدرسه در دانش‌آموزان بود. جامعه آماری در این پژوهش کلیه دانش آموزان پایه سوم ابتدایی شهرستان عباس آباد که در دوره اول نظام ارزشیابی کیفی – توصیفی در سال تحصیلی 95 مشغول تحصیل هستند، که اعم از کلاس های دولتی و غیر دولتی، کلاس های هوشمند و عادی، کلاس های تک پایه و چند پایه و مختلط (کلاس های دخترانه و پسرانه)که تحت پوشش آموزش و پرورش شهرستان عباس آباد می باشد را شامل می شود. روش تحقیق اجرای روش آزمایشی است و برای جمع آوری داده های آماری از روش اجرای پرسشنامه استاندارد شده به صورت اجرای پرسشنامه پیش آزمون و پس آزمون استفاده شده است. روش های تحلیل آماری برای بررسی و تحلیل اثر متغیرهای مستقل بر وابسته از روش آنکوا استفاده شده است. یافته های تحقیق اثربخشی و برتری دو روش بارش مغزی و اعضای تیم را بر روش سنتی بر احساس تعلق به مدرسه دانش آموزان نشان می دهد.

واژگان کلیدی :
روش تدریس بارش مغزی، اعضای تیم، روش سنتی، احساس تعلق به مدرسه و دانش آموزان.