ارزیابی و توسعه پایدار و شاخص های ارزیابی
ارزیابی و توسعه پایدار و شاخص های ارزیابی
دوره 2، شماره 12، اردیبهشت 98، صفحه
نویسندگان : فاطمه عشیری کردشامی

چکیده :
هدف این مقاله ارائه یک درک جامع از پایداری است، چهارچوب پیشنهاد شده و اساس سه دسته اصلی است. شاخص / شاخص ارزیابی مرتبط با محصول و ابزار ارزیابی یکپارچه علاوه بر این، بخش عمده ای از ابزارهای ارزیابی پولی وجود دارد که می تواند به عنوان بخشی از ابزارهای موجود در سه دسته استفاده شود این ابزار هم چنین با تمرکز فضایی و سطح ادغام سیستم طبیعت و جامعه تقسیم می شود. بحث در مورد اگر / چگونگی و چگونگی دستیابی به اهداف ارزیابی پایداری متمرکز است.

واژگان کلیدی :
ارزیابی پایداری، دانش پایدار، شاخص. ارزیابی جریان- ارزیابی یکپارچه، ارزیابی تأثیر