تاثیر معیارهای اندازه شرکت بر اطلاعات مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
تاثیر معیارهای اندازه شرکت بر اطلاعات مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
دوره 1، شماره 6، آبان 97، صفحه
نویسندگان : الهام همت یار* و فرهاد ثوابی اصل و علی حبیبی

چکیده :
هدف کلی تحقیق بررسی تاثیر معیارهای اندازه شرکت بر اطلاعات مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، که دراین مطالعه از اطلاعات 201 شرکت فعال در بورس و اوراق بهادار تهران در طی بازه زمانی 1389 الی 1395 استفاده گردید، که برای تجزیه تحلیل داده ها از مدل رگرسیونی پنل دیتا با روش اثرات ثابت استفاده شده است. که در این مطالعه اطلاعات مالی (سود خالص به کل دارایی ها جاری، سود خالص به کل دارایی ها ی غیر جاری ، سود خالص به دارایی ها، سود خالص به فروش و نسبت کیو توبین) به عنوان متغیر وابسته انتخاب شدند، تا تاثیر متغیرهای مستقل اندازه ی شرکت (شاخص میزان فروش، شاخص میزان دارایی و شاخص ارزش بازار حقوق صاحبان سهام) و متغیرهای کنترلی (جریان نقدی آزاد، اهرم مالی، عمر شرکت و ارزش بازار به ارزش دفتری سهام) را بسنجند.که نتایج حاصل از تجزیه تحلیل مدل های تحقیق نشان می دهد که بین معیار های اندازه شرکت و کیوتوبین، سود خالص به دارایی جاری، سود خالص به دارایی غیر جاری، سود خالص به کل دارایی ها رابطه معنادار وجود دارد و بین معیار های اندازه شرکت بر سود خالص به فروش رابطه معنادار وجود ندارد.

واژگان کلیدی :
سود خالص، نسبت کیو توبین، شاخص میزان فروش، شاخص میزان دارایی، شاخص ارزش بازار