بررسی تأثیر هویت برند بر اعتماد نام تجاری (مشتریان محصولات موبایل شرکت سامسونگ در شهر خرم آباد)
بررسی تأثیر هویت برند بر اعتماد نام تجاری (مشتریان محصولات موبایل شرکت سامسونگ در شهر خرم آباد)
دوره 1، شماره 7، آذر 97، صفحه
نویسندگان : فاطمه نظری * و دکتر فتانه یاراحمدی

چکیده :
تحقیق پیش رو با هدف بررسی تأثیر هویت برند بر اعتماد نام تجاری در میان مشتریان محصولات موبایل شرکت سامسونگ در شهر خرم آباد طراحی و اجرا شده است به این منظور مشتریان محصولات موبایل شرکت سامسونگ در شهر خرم آباد به عنوان جامعه آماری لحاظ و مورد بررسی قرار گرفت. این مطالعه از دید روش جز تحقیقات توصیفی و از نظر هدف کاربردی و به لحاظ روش جمع آوری اطلاعات پیمایشی است. از بعد زمانی،مقطعی و براساس داده‌ها یک مطالعه کمی محسوب می‌شود. با توجه به اینکه جامعه آماری تحقیق نامحدود است نمونه‌ای به تعداد 384عضو از میان آنها برگزیده شد. برای سنجش مفاهیم اساسی تحقیق، به ترتیب از پرسشنامه هویت برند شامل 11سؤال اعتماد نام تجاری 12سؤال به کار برده شد. پایایی سوالات پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ برای دو متغیر اشاره شده به ترتیب هویت برند724/0و اعتماد نام تجاری 825/0محاسبه گردید. روایی آزمون نیز با استفاده از نظرات و پیشنهادات چند تن از اساتید دانشگاه و کارشناسان تأیید شد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش رگرسیون و آزمون کلموگروف- اسمیرنوف استفاده شد. یافته‌های نهایی تحقیق در نرم افزارSPSS، حاکی از وجود ارتباط معنادار، بین هویت برند و ابعاد آن(ارزش ادراکی،رضایتمندی مشتریان،شناسایی نام تجاری)با اعتماد نام تجاری در بین مشتریان محصولات موبایل شرکت سامسونگ مورد مطالعه است.

واژگان کلیدی :
هویت برند،ارزش ادراکی،رضایتمندی مشتری،شناسایی نام تجاری ،اعتماد نام تجاری ،موبایل