بررسی عوامل موثر بر انعطاف‌پذیری مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار رویکرد Panel – Data
بررسی عوامل موثر بر انعطاف‌پذیری مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار رویکرد Panel – Data
دوره 1، شماره 7، آذر 97، صفحه
نویسندگان : مصطفی حیدری هراتمه * و افسون قدسی

چکیده :
هدف این پژوهش، بررسی تاثیر عوامل موثر ( نوسانات دارایی‌های نقدی، سودآوری مورد انتظار و نسبت نقدینگی بازار سهام ) بر انعطاف‌پذیری مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. این پژوهش از نوع مطالعه کتابخانه‌ای و تحلیلی- علی بوده و مبتنی بر الگوی رگرسیونی Panel - Data است. در این پژوهش اطلاعات مالی 106 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1390 تا 1395 بررسی شده است (636 شرکت - سال). نتایج در ارتباط با فرضیه های تحقیق نشان داد : الف ) نوسانات دارایی‌های نقدی بر انعطاف‌پذیری مالی شركت‌ها تاثیر معنادار و مستقیمی دارد. ب ) سودآوری مورد انتظار ، نسبت نقدینگی بازار سهام و نسبت نقدینگی بازار سهام ناشی از نوسانات دارایی‌های نقدی بر انعطاف‌پذیری مالی شرکت ها، تاثیر معناداري ندارند.

واژگان کلیدی :
نوسانات دارایی‌های نقدی، انعطاف‌پذیری مالی، سودآوری مورد انتظار، نسبت نقدینگی بازار سهام، نسبت نقدینگی بازار سهام ناشی از نوسانات دارایی‌های نقدی