بررسی تاثیرات آموزش سازمان کارآفرین بر عملکرد کاری کارآفرینانه در شرکت آپادانا
بررسی تاثیرات آموزش سازمان کارآفرین بر عملکرد کاری کارآفرینانه در شرکت آپادانا
دوره 1، شماره 4، شهریور 1397، صفحه 145-161
نویسندگان : الهام مدرس *

چکیده :
پژوهش حاضر به بررسی تاثیرات آموزش سازمان کارآفرین بر عملکرد کاری کار آفرینانه در شرکت آپادانا پرداخته ، روش پژهش، توصیفی از نوع پیمایشی بوده است. جامعه پژوهش شامل؛ 61 نفر از كاركنان ستادی شركت كرده در دوره ضمن خدمت \\\"آموزش سازمان کارآفرین\\\"که اخیراً برای کارشناسان ستادی طي سال 1396 اجرا شده و61 نفر از کارکنان ستادی شرکت نکرده در دوره های ضمن خدمت که مطابق حجم جامعه گروه شرکت کرده ها بر اساس متغیر های؛ جنسیت و حوزه شغلی همتاسازی شده اند. شیوه نمونه گیری تصادفی سیستماتیک بوده و نمونه برآورد شده از فهرست شرکت کنندگان و شرکت نکرده گان در دوره ی مذکور استخراج گردید. ابزار پژوهش، پرسشنامه خود گزارشی سنجش مهارت های کارآفرینی مبتنی بر ملاحظه مبانی نظری و پیشینه پژوهشی در چهار بُعد شامل؛ مهارت ریسک پذیری، انگیزه پیشرفت، حل مسئله و تصمیم گیری و ابتکار و نوآوری بوده که به صورت دو پرسشنامه مجزا برای کارکنان ستادی شرکت کرده و شرکت نکرده اجرا شده است. پایایی ابزار با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه کارکنان ستادی شرکت کننده برابر با 981/. و برای کارکنان ستادی شرکت نکرده برابر با 963/. بوده است.

واژگان کلیدی :
کارآفرینی، عملکرد کاری کارآفرینانه، آموزش سازمان کارآفرین، آموزش ضمن خدمت، شرکت آپادانا