مقایسه صفات شخصیت در زنان بارور و نابارور
مقایسه صفات شخصیت در زنان بارور و نابارور
دوره 2، شماره 15، مرداد 1398، صفحه
نویسندگان : وحید خوش روش * و سحر نیافر و خدیجه اسماعیلی بازار ده و حمیده عابدینی شیزری

چکیده :
ناباروري در سراسر جهان و در همه فرهنگها به عنوان یک تجربه استرس زا و بحرانی تهدید کننده براي ثبات فردي، زناشویی، خانوادگی و اجتماعی شناخته شده است. با پیشرفت علم وتکنولوژي و ابداع IVF دریچه امیدي براي زوجهاي نابارور گشوده شده است ولی آنها را به تحمل استرس بیشتر و دوره هاي درمان طولانیتر وادار کرده است. مطالعه حاضر با هدف مقایسه صفات شخصیت، باورهای غیر منطقی و نگرش عشق در زنان بارور و نابارور انجام شد. روش پژوهش حاضر از نوع علی-مقایسه ای بود و جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه زنان نابارور و بارور که در سال 1396 به موسسه ناباروری مهر مراجعه کردند. راین پژوهش150 زن نابارور تحت درمانIVF مراجعه کننده به موسسه ناباروری مهر و بارور به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و.اطلاعات بر اساس سوالات دموگرافیک و پرسشنامه شخصیت هگزاکو (1968) جمع آوری و مورد بررسی و تحلیل قرارگرفته شده است.دراين پژوهش براي آزمون فرضیات و جهت مقایسه دو گروه از تحلیل واریانس تک متغیری(ANOVA) و چند متغیری(MANOVA) استفاده ش وداده¬هاي پژوهش، بانرم افزارهای SPSS نسخه شماره 18 تجزیه و تحلیل گردید. پژوهش نشان داد بین شخصیت و ابعاد آن در دو گروه تفاوت وجود دارد(01/0>P).

واژگان کلیدی :
صفات شخصیت ،زنان بارور، زنان نابارور