بررسی تاثیر گرایشات کارکنان بر مدیریت دانش و توسعه شایستگی شرکت سایپا خودرو
بررسی تاثیر گرایشات کارکنان بر مدیریت دانش و توسعه شایستگی شرکت سایپا خودرو
دوره 1، شماره 6، آبان 97، صفحه
نویسندگان : محمد حسن راغبیان هنزائی و شهناز نایب زاده* و محمدتقی هنری

چکیده :
هدف پژوهش: هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر گرایش کارکنان سازمان به سرپرستی بر گرایش به هدف، گرایش به هدف بر مدیریت دانش و مدیریت دانش بر توسعه شایستگی می باشد. با استفاده از متغیر های گرایش به سرپرستی به عنوان متغیر مستقل، گرایش به هدف و مدیریت دانش به عنوان متغیر میانجی و توسعه شایستگی به عنوان متغیر وابسته مدل تحقیق شکل گرفته است. روش پژوهش: روش تحقیق حاضر، از نظر هدف، کاربردی بوده و بر حسب روش تحقیقی توصیفی است که با بکارگیری ابزار پرسشنامه و روش پیمایشی داده‌های مورد نیاز جمع‌آوری شده است. جامعه آماری این پژوهش، کارکنان شرکت سایپا خودرو می باشد و از روش نمونه گیری به روش تصادفی ساده استفاده گردیده و تعداد 100 نمونه قابل قبول جمع‌آوری گردید. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده ازنرم افزار smart pls 3 انجام شده است. یافته های پژوهش: نتایج پژوهش نشان می دهد که گرایش به سرپرستی بر گرایش به هدف تاثیر مثبت ومعنا دار دارد. همچنین گرایش به هدف بر مدیریت دانش و مدیریت دانش بر توسعه شایستگی نیز تاثیر مثبت و معنادار دارد. نتایج فرضیات میانجی پژوهش نیز بیانگر این مطلب است که گرایش به سرپرستی بر مدیریت دانش و گرایش به هدف نیز بر توسعه شایستگی تاثیر مثبت و معنا دارد.

واژگان کلیدی :
توسعه شایستگی، گرایش به هدف، مدیریت دانش، گرایش به سرپرستی