کاربست سمینارپایدیا در فعالیت دانش آموزان و معلمان؛ سنتزپژوهی مطالعات انجام شده
کاربست سمینارپایدیا در فعالیت دانش آموزان و معلمان؛ سنتزپژوهی مطالعات انجام شده
دوره 1، شماره 9، بهمن 1397، صفحه
نویسندگان : سامیه شهمیر * و حمید امیدی

چکیده :
مورتیمر آدلربیان می کند که تمام یادگیری ها ی واقعی فعالانه هستند، این فرایند مکاشفه ای است که دانش آموز در آن عامل اصلی است نه معلم. هدف این پژوهش درک این مساله و پاسخ به این سوال است که چگونه سمینار پایدیا بر تعامل و فعالیت جامعه یادگیری حرفه ای(دانش آموزان و معلمان) در مدرسه اثر گذار است. با بررسی سابقه تحقیقات در این زمینه در دودهه اخیروبا تکیه بر نظریات و تحقیقات بر روی اصلاح مدارس، جوامع یادگیری حرفه ای و قدرت گفتگو در یادگیری و سمینار پایدیا، جهت پاسخ به سوالات از روش سنتز پژوهی استفاده شده است. که در آن محقق از میان جامعه آماری که شامل 20 تحقیق در رابطه با موضوع پژوهش بود، تعداد 15 نمونه را به صورت هدفمند انتخاب نمودند ویافته ها حاکی از این بود که سمینارهای پایدیا شرایط حمایتی برای جوامع یادگیری حرفه ای را ارتقاء بخشیده و فرصتی برای درگیر شدن در گفتگوی منطقی و اندیشمندانه در فضای همکارانه گروه را فراهم می کند.

واژگان کلیدی :
یادگیری حرفه ای، سمینار پایدیا،تربیت عقلانی، دوره ابتدایی