فقط بگوئید \" از شما سپاسگزارم\" : بررسی پاسخ به تعاریف
فقط بگوئید \" از شما سپاسگزارم\" : بررسی پاسخ به تعاریف
دوره 2، شماره 16، شهریور 98، صفحه
نویسندگان : مرضیه معینی امام قیسی *

چکیده :
هدف این پژوهش تعیین این است که آیا دانش آموزان عربی زبانی که زبان انگلیسی می آموزند ( به ویژه دختران اماراتی) در زبان انگلیسی پاسخ های تعریف صحیحی را بکار می برند و اینکه آیا انتقال کاربردی می تواند رخ دهد .از آزمون تکمیل گفتمان (DCTs) و مصاحبه برای بررسی استراتژی ها استفاده شد و در هنگام پاسخ به تعریف های گویشوران بومی و گویشوران غیربومی عربی توجه شد. یافته ها نشان می دهد که عبارات و راهبردهای عربی( زبان اول) گاهی به زبان انگلیسی زبان دوم) منتقل می شوند.علاوه بر این یافته ها نشان می دهد که زبان آموزان دختر اماراتی برخی از قوانین کاربردی زبان اول خود را به زبان دوم منتقل می کنند زیرا آنها درک کرده اند که این قوانین در میان زبانها جهانی است و به زبان خاصی تعلق ندارد. این همچنین نشان می دهد که برخی از گویشوران غیر بومی عرب تصورات اشتباهی درمورد گویشوران بومی دارند که بر نحوه پاسخ آنها به تعریف ها تاثیر می گذارد.در پایان مقاله برخی از مفاهیم مهم فرهنگی و آموزشی مورد بحث قرار گرفته است.

واژگان کلیدی :
انتقال عملی، پاسخ های تعریف شده، بالا بردن آگاهی فرهنگی در کلاس انگلیسی به عنوان زبان خارجی/ انگلیسی به عنوان زبان دوم