بررسی تاثیر فرائض دینی در پیش بینی تعهد در زندگی زناشویی معلمان مدارس مهران
بررسی تاثیر فرائض دینی در پیش بینی تعهد در زندگی زناشویی معلمان مدارس مهران
دوره 1، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 10 - 28
نویسندگان : داود نوری زاد * و آرش مرادیان

چکیده :
هدف از تحقیق پیش رو، بررسی تاثیر فرائض دینی در پیش بینی تعهد در زندگی زناشویی معلمان مدارس مهران بود. تحقیق حاضر از نوع توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری پژوهش تمامی معلمان متاهل شاغل در آموزش و پرورش شهرستان مهران بود و نمونه آن شامل 310 نفر ( 134 مرد و 176 زن) بودند که به روش نمونه گیری چندمرحله ای انتخاب شدند. سپس جهت گردآوری داده های پژوهش از پرسشنامه های دینداری و فرائض دینی گلاک و استارک و همچنین تعهد زناشویی آدامز و جونز استفاده گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و با استفاده از روش های همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون خطی صورت گرفت. نتایج حاصل از پژوهش نشان از این بود که فرائض دینی رابطه مثبت و معناداری با تعهد زناشویی دارد و پیش بین مهمی برای تعهد زناشویی می باشند، همچنین نتایج نشان داد سن، تعداد فرزندان، اختلاف سنی بین زوجین و مدت ازدواج همبستگی مثبت و معنادار با تعهد زناشویی دارند.

واژگان کلیدی :
تعهد زناشویی، فرائض دینی، بعد اعتقادی ، بعد عاطفی