دلالتهای تربیتی فطرت در مدرسه موحدانه اسلامی
دلالتهای تربیتی فطرت در مدرسه موحدانه اسلامی
دوره 1، شماره 9، بهمن 1397، صفحه
نویسندگان : رحمت الله مرزوقی و مهدی امیری *

چکیده :
مبحث فطریات از موضوعات مشترك میان رشته¬هاي بسیاري از علوم انسانی از جمله تفسیر قرآن، علم کلام، فلسفه، روانشناسی، علوم تربیتی، اقتصاد و جامعه¬شناسی است و دارای پیشینه¬ای به قدمت تاریخ مکتوب بشریت است که در نظریات سقراط(با عنوان نظریه مامایی)، افلاطون(نظریه استذکار و یادآوری)، ارسطو و اندیشمندان مسلمانی همچون؛ فارابی، ابن¬سینا، طوسی(قاعده حسی بودن علوم نه فطری بودن آنها) خود را نشان داده است. هدف از پژوهش پیش رو بررسی فطرت و دلالت-های تربیتی آن شامل؛ مبانی، مبدأ، مربی، متربی، مواعظ و اصول، محیط، منابع، موانع، مسیر، مرکب، میل، معرفت، مجاهدت، ممارست، مقاصد، منازل، مراحل، معیار و ملاک، محاسبه و ارزیابی، معینان و مشوقان، متد(روش)، محتوا، محصول و فراورده¬ها که تحت عنوان بیست و سه میم تعلیم وتربیت نامیده می¬شوند در مدرسه موحدانه اسلامی و با بهره¬گیری از مستندات قرآنی و نظر متخصصان و به شیوه کیفی و از نوع تحلیل- توصیفی است.

واژگان کلیدی :
فطرت، اسلامی، الزامات، تربیت.