تاثیر شبکه های ماهواره ای بر سبک زندگی جوانان ( مطالعه موردی: جوانان شهر بابلسر )
تاثیر شبکه های ماهواره ای بر سبک زندگی جوانان ( مطالعه موردی: جوانان شهر بابلسر )
دوره 1، شماره 4، شهریور 1397، صفحه 43-59
نویسندگان : فرحناز مصطفوی کهنگی و فاطمه قادیان انارمرزی *

چکیده :
سبک زندگی الگوی جمعی است که با توجه به گسترش استفاده از وسایل ارتباط جمعی و نقش قابل توجهی که در انتقال اطلاعات و پیام ها دارند روز به روز شاهد کاهش ارتباطات میان فردی و افزایش قدرت این وسایل بر زندگی جوانان و تغییر الگوهای زندگی آنان هستیم. در این پژوهش به مطالعه بر روی یکی از پر مخاطب ترین شبکه های فارسی زبان یعنی شبکه من و تو1 پرداخته ایم. پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این پرسش اساسی هستیم که چه رابطه ای بین تماشای شبکه های ماهواره ای وسبک زندگی جوانان شهر بابلسر وجود دارد؟ در پژوهش حاضر جهت حصول اهداف تحقیق از روش پیمایشی استفاده شده است. در طراحی پرسشنامه از طیف لیکرت برای مقیاس سازی استفاده شده است، و از بین 103953نفر جوان ( 15 -30 ) تعداد 400 نفر به روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی به عنوان جامعه نمونه انتخاب شده اند. پس از اجرای پرسشنامه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spss یافته های نشان می دهد که؛ میزان تماشا ماهواره ، نوع تماشا، طبقه اجتماعی ، تحصیلات و مد رفتاری بر سبک زندگی جوانان که ماهواره تماشا می کنند موثر است. نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که هرچه میزان تماشا ماهواره بیشتر باشد شاخص های گرایش سبک زندگی بیشتر می شود. و همچنین بیشترین استفاده جوانان ازشبکه من وتو1 جهت تماشای موسیقی می باشد. در بخش پژوهش نتایج آزمون تاثیر تحصیلات بر سبک زندگی مورد محاسبه قرار گرفت که نتایج حاکی از وجود رابطه منفی است یعنی هرچه تحصیلات مخاطبان بیشتر باشد کمتر سبک زندگی انها تحت تاثیر رسانه های تصویری(به خصوص ماهواره) قرار می گیرند. همچنین بین شاخص مد رفتاری و سبک زندگی جوانان نیز، هر چه مخاطبان بیشتر در معرض تماشای ماهواره قرار بگیرند به همان اندازه شاهد حس تقلید در الگوهای رفتاری آنها خواهیم شد.

واژگان کلیدی :
شبکه های ماهوار ای, سبک زندگی, جوانان , شهر بابلسر