راهکار جلوگیری از تنبیه در مدارس
راهکار جلوگیری از تنبیه در مدارس
دوره 2، شماره 15، مرداد 1398، صفحه
نویسندگان : مجتبی حیدری *

چکیده :
با توجه به اتفاقات نا گواری که در مدارس بر اثر تنبیه دانش آموزان رخ می دهد که اخبار آن در این سالها بیشتر به گوش می رسد بر آن شدیم اقدام پژوهی ای در این خصوص در مدرسه مرحوم صفریان نوق انجام دهیم. هدف از انجام این پژوهش جلو گیری از تنبیه در مدارس بود، روش تحقیق اقدام پژوهی بود و روش جمع آوری داده ها توصیفی تحلیلی با انجام مصاحبه بود. سوال مهم پژوهش راهکار عملی جلوگیری از تنبیه در مدارس کدام است و بعد از انجام پژوهش به این نتیجه رسیدیم که برای هر دانش آموز متخلف پرونده آموزشی و انضباطی تشکیل دهیم و تخلفات دانش آموز را در آن ثبت که در مرحله اول به دانش اموز تذکر داده می شود و در مرحله دوم والدین را درگیر فرایند اصلاحی می کنیم تا هم از تنش حاصله کاسته شود و هم والدین در جریان مسائل و مشکلات فرزند خود قرار گیرند.

واژگان کلیدی :
راهکار، تنبیه، مدارس، جلوگیری