تأثیر ویژگی‌های شخصیتی در توسعه رفتار شهروندی سازمانی اساتید دانشگاه فرهنگیان استان لرستان
تأثیر ویژگی‌های شخصیتی در توسعه رفتار شهروندی سازمانی اساتید دانشگاه فرهنگیان استان لرستان
دوره 2، شماره 12، اردیبهشت 98، صفحه
نویسندگان : امین یوسفوند * و حمید نصرتی موموندی و بهنام بهرامی

چکیده :
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه شخصیت و رفتار شهروندی سازمانی اساتید وکارکنان دانشگاه فرهنگیان لرستان انجام شده است؛ براي تبيين نظري مسئله از نظریات حوزه جامعه شناسی و روانشناسی استفاده شده است. روش تحقیق اين پژوهش کمی و از نوع همبستگی و ابزار مورد استفاده پرسشنامه است. جامعه آماری، اساتید وکارکنان دانشگاه فرهنگیان لرستان در سال تحصیلی97-98 را شامل می‌شود. بر مبناي طبق فرمول کوکران 100 نفر از مجموعه کارکنان و اساتید به عنوان حجم نمونه انتخاب شد؛ برای ازمایش فرضیه‌های پژوهش، پرسشنامه‌های پنج عامل شخصیت و رفتار شهروندی سازمانی مورد استفاده قرار گرفت. همچنين برای بررسی میزان ارتباط بین متغیرهای اصلی از روش همبستگی و آزمون اف و از نرم‌افزار spss استفاده گردید؛ یافته های تحقیق نشان مي دهد که بین پنج عامل شخصیت و رفتار شهروندی سازمانی در اساتید وکارکنان دانشگاه فرهنگیان لرستان رابطه و همبستگی معناداری وجود دارد. متغیرهای شخصیت و رفتار شهروندی را در جهت مثبت پیش بینی می کند و بین آنها از نظر مولفه های شخصیت و رفتارشهروندی تفاوت معناداری وجود ندارد بنابراین پیشنهاد می شود به منظور بهبود رفتار شهروندی از روش های تقویت مولفه های پنج گانه شخصیت استفاده شود.

واژگان کلیدی :
شخصیت، رفتار شهروندی سازمانی، دانشگاه فرهنگیان، اساتید و کارکنان