بررسی ارتباط بین قابلیت نوآوری و نوع نوآوری با عملکرد بازار در صنعت الکتریک
بررسی ارتباط بین قابلیت نوآوری و نوع نوآوری با عملکرد بازار در صنعت الکتریک
دوره 2، شماره 14، تیر 1398، صفحه
نویسندگان : سحر اصغری * و محمد حیدری

چکیده :
مطالعه حاضر به بررسی ارتباط بین قابلیت نوآوری و نوع نوآوری با عملکرد بازار در صنعت الکتریک پرداخت. روش پژوهش کاربردی با ماهیتی توصیفی- پیمایشی بود. جامعه آماری کلیه شرکت‌های تولید کنندگان محصولات برق و الکتریک ساختمان و کلیه نمایندگی‌ها و عاملان فروش در سطح استان خراسان بودند که تعداد 100 نفر به عنوان نمونه آماری بر اساس روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها سه پرسشنامه قابلیت نوآوری، نوع نوآوری و عملکرد بازار بود که مولفه‌‌های آن از تحقیق راجاپاترانا و هیو در سال 2018 اقتباس شدند. تجزیه و تحلیل یافته‌ها در محیط نرم‌افزار spss و توسط تحلیل رگرسیون چندگانه و آزمون معادلات ساختاری در محیط نرم افزار PLS انجام شد. یافته‌ اصلی پژوهش نشان داد که میان قابلیت نوآوری و نوع نوآوری با عملکرد بازار رابطه مستقیم وجود دارد. یافته‌های فرعی نشان دادند که میان مولفه‌ مشارکت کارکنان و مشتریان با عملکرد بازار رابطه مستقیم و میان مولفه‌های فرهنگ سازمانی و استفاده از منابع مختلف با عملکرد بازار رابطه غیرمستقیم بوده است. همچنین یافته‌های فرعی حاصل از بررسی مولفه‌های نوع نوآوری با عملکرد بازار نشان داد که میان مولفه نوآوری در محصول، نوآوری در فرآیند، نوآوری سازمانی با عملکرد بازار رابطه مستقیم و میان نوآوری فرآیند و عملکرد بازار رابطه غیرمستقیم بوده است.

واژگان کلیدی :
قابلیت نوآوری، نوع نوآوری، عملکرد بازار، عملکرد صنعت، نوآوری در محصول، نوآوری فرآیند، نوآوری سازمانی