بررسی رابطه کارآفرینی سازمانی و مدیریت دانش (مورد مطالعه: اساتید دانشکده فنی پسران مرودشت)
بررسی رابطه کارآفرینی سازمانی و مدیریت دانش (مورد مطالعه: اساتید دانشکده فنی پسران مرودشت)
دوره 1، شماره 7، آذر 97، صفحه
نویسندگان : حسین افلاکی فرد و سعیده نیک فرجام * و غلامرضا آزموده

چکیده :
سازما ن ها برای پيشرفت بيشتر به كاركنان با دانش بالاتر و مهارت های متنوع نياز دارند. اهميت مقوله دانش در دهه هاي اخير رشد روزافزوني داشته كه اين امر ناشي از تمركز بر دانش به عنوان يكي از منابع كليدي سازمان است و شواهد تجربی نشان می دهد که بین سرمایه انسانی سازمان و کارآفرینی رابطه مثبت وجود دارد. در این تحقیق به مطالعه‌ رابطه مدیریت دانش و کارآفرینی می پردازیم. این پژوهش توصیفی از نوع همبستگي است. جامعه آماری (N=130) اساتید دانشکده فنی پسران مرودشت می باشد، از بین این تعداد بر اساس جدول مورگان 97 نفر را به عنوان نمونه انتخاب کردیم. از آنجا که جامعه آماری ما همگن نمی باشد، براساس نمونه گیری نسبتی از هر گروه (برق:31،پایه:14، عمران:18، عمومی:18، معماری16)نسبتی متناسب را برای نمونه انتخاب کردیم. به منظور جمع آوری داده ها در این تحقیق از دو پرسشنامه‌ی مدیریت دانش و کارآفرینی استفاده کرده ایم، که به ترتیب با ضریب آلفای946/، 765/ مورد تایید قرار گرفت، استفاده شد, همچنین روایی صوری پرسشنامه ها از نظر اساتید مورد تایید قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده از آزمون های کلوموگروف اسمیرنوف و همبستگی اسپیرمن استفاده شده است. با آزمون هر یک از فرضیه ها ، فرضیه‌ی اصلی مبنی بر وجود رابطه معنی دار بین مدیریت دانش و کارآفرینی مورد تایید واقع نمی شود. از بین فرضیات فرعی تحقیق در فرض سه رابطه‌ی بین مدیریت دانش و مهارت در سطح اطمینان 95. درصد مقدار sig:0.020 به دست آمد. از آنجا که این مقدار کمتر از از 05/0 می باشد لذا فرض صفر را رد کرده و همچنین از آنجا کهr=.270 می باشد این رابطه مستقیم و از نظر شدت نسبتا متوسط می باشد ، همچنین فرض پنج نیز رابطه مدیریت دانش و کشف فرصت در سطح اطمینان 99. درصد مقدار sig:0.006 به دست آمد. از آنجا که این مقدار کمتر از از 01/0 می باشد لذا فرض صفر را رد کرده و همچنین از آنجا که326r=. می باشد این رابطه مستقیم و از نظر شدت متوسط می باشد. اما فرض اصلی تحقیق رابطه بین مدیریت دانش و کارآفرینی در سطح اطمینان 95. درصد از آنجا که سطح معناداری087. به دست آمد و این مقدار بیشتر از 05.می باشد لذا فرض تحقیق رد می شود، همچنین فرض های فرعی یک،دو،چهار،شش و هفت در سطح اطمینان 95. به ترتیب باsig: .462،sig: .310،sig: .899،sig: .459 و sig: .151،از آنجا که این مقدارها بیش از 05. می باشد هر پنج فرض تحقیق رد می شوند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که, اساتید محترم این دانشکده یا با پدیده مدیریت دانش بیگانه می باشند یا پرسشنامه موجود ایراداتی داشته و نتوانسته متغییر مورد نظر را به درستی معرفی کند.

واژگان کلیدی :
مدیریت دانش، کارآفرینی, خلاقیت ،کنترل درونی و تمایل به قدرت