بررسی رابطه بین تصویر شرکت بر ارزش مشتری، وفاداری مشتریان و اعتماد به کارکنان شعب بیمه آسیا
بررسی رابطه بین تصویر شرکت بر ارزش مشتری، وفاداری مشتریان و اعتماد به کارکنان شعب بیمه آسیا
دوره 1، شماره 6، آبان 97، صفحه
نویسندگان : میلاد جلالی* و حسین طاهری

چکیده :
امروزه تشدید رقابت در حوزه‌های تولیدی و خدماتی در سراسر دنیا نسبت به گذشته افزایش‌یافته و حفظ مشتریان و افزایش وفاداری آن‌ها مشکل‌تر شده است و تأمین خواسته‌های آن‌ها می‌تواند به افزایش وفاداری مشتری کمک کند. هدف از تحقیق حاضر، شناسایی رابطه بین تصویر شرکت بر ارزش مشتری، وفاداری مشتریان و اعتماد به کارکنان شعب بیمه آسیا در استان گیلان می‌باشد. پژوهش حاضر ازلحاظ هدف توصیفی کاربردی و ابزار اندازه‌گیری برای جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه استاندارد می‌باشد. برای کسب روایی ابزار آزمون، ازنظر خبرگان و پایایی آن از آزمون آلفاکرونباخ استفاده‌شده است. جامعه آماری پژوهش، بیمه‌گذاران شعب بیمه آسیا استان گیلان شهر رشت می‌باشد که تعداد 250 پرسشنامه میان بیمه‌گذاران پخش گردید که تعداد 224 پرسشنامه تکمیل‌شده جمع‌آوری شد. اطلاعات جمع‌آوری‌شده از طریق نرم‌افزارSpss و Amos مورد تجزیه‌وتحلیل قرارگرفته است. نتایج به‌دست‌آمده حاکی از آن است که تصویر شرکت بر سه متغیر ارزش مشتری، وفاداری مشتری و اعتماد به کارکنان تأثیر مثبت و معناداری دارد.

واژگان کلیدی :
تصویر شرکت، ارزش مشتری، وفاداری مشتریان، اعتماد به کارکنان.