هزینه یابی بر مبنای نتایج، از نظریه تا عمل
هزینه یابی بر مبنای نتایج، از نظریه تا عمل
دوره 1، شماره 7، آذر 97، صفحه
نویسندگان : مهدی مولایی نژاد * و منصور یزدانیان

چکیده :
هزینه یابی بر مبنای نتایج اولین بار توسط نیزار الشاری در سال 2016 مطرح گردید. قبل از مطرح کردن این سیستم هزینه یابی، سیستم های هزینه یابی بر مبنای فعالیت، هزینه یابی بر مبنای فعالیت زمانگرا و هزینه یابی بر مبنای فعالیت عملگرا مطرح شده بودند. در این پژوهش ابتدا شرح مختصری از سیستم های هزینه یابی مطرح شده و مزایای و معایب آنها ارائه شده و پس از آن نیز شرح کاملی از سیستم هزینه یابی بر مبنای نتایج ارائه و مزایای آن را مطرح و ارتباط آن را با حسابداری سنجش مسئولیت بیان نموده و نهایتاً نشان داده ایم که به کارگیری این سیسیتم هزینه یابی موجب تحقق سود با رویکرد فعالیت با رفع نقایص ساختاری آن (در غالب مثالی کاربردی) می گردد.

واژگان کلیدی :
هزینه یابی بر مبنای فعالیت، هزینه یابی بر مبنای فعالیت زمانگرا، هزینه یابی بر مبنای فعالیت عملگرا، هزینه یابی بر مبنای نتایج، حسابداری سنجش مسئولیت، سود با رویکرد فعالیت در سطح ساختاری