بررسی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد دانشگاه‎ها (مطالعه موردی: دانشگاه های دولتی و خصوصی)
بررسی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد دانشگاه‎ها (مطالعه موردی: دانشگاه های دولتی و خصوصی)
دوره 2، شماره 11، فروردین 1398، صفحه
نویسندگان : سعید عباس زاده امیردهی و شهرام اشراق و مهدی نبی پور افروزی * و شهریار توانگرزاده

چکیده :
سرمایه فکری مفهومی است که توجه محققان را روز به روز به خود جلب می‎کند. سرمایه گذاری بیشتر و بهتر در به روز ساختن و بهبود کیفیت دانشگاه ها در واقع سرمایه گذاری مستقیم در آینده شهروندان و کشورهاست. هدف اصلی این تحقیق، مشخص کردن نقش و رابطه‎ی سرمایه فکری و سه مولفه‎ی آن بر عملکرد و کارایی دانشگاه‎ها در کشور می‎باشد. بخش آموزش کشور، به‎خصوص دانشگاه‎ها انتخاب شدند؛ چرا که نقش حیاتی و مهمی را در توسعه و رشد بدنه‎ی دانش دارد. بنابراین در این تحقیق، سه مولفه سرمایه فکری از قبیل سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه رابطه‎ای به عنوان متغیر مستقل و عملکرد موسسه به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شدند. در این تحقیق یک پرسشنامه ساختار یافته از مطالعات گذشته اتخاذ شده و 800 پاسخ از دانشگاه‎های مختلف خصوصی و عمومی درکشور جمع ‎آوری شد. تحلیل پایایی برای آزمون پایایی ساختار به عمل آمد و ضریب همبستگی پیرسون برای معلوم کردن ارتباط سه مولفه از سرمایه فکری بر عملکرد دانشگاه ها به کار گرفته شد. نتایج تحقیق نشانگر این است که هر سه مولفه رابطه‎ی قابل توجهی با عملکرد دارند اما در خلال این سه مولفه، رابطه‎ی سرمایه انسانی بیشتر آشکار است.

واژگان کلیدی :
سرمایه فکری، سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری، عملکرد، کارایی