بررسی تأثیر ساختار سازمان و سیستم های اطلاعات مدیریت بر عملکرد استراتژیک (مطالعه موردی : شرکت های شهرک صنعتی شهرستان گلپایگان)
بررسی تأثیر ساختار سازمان و سیستم های اطلاعات مدیریت بر عملکرد استراتژیک (مطالعه موردی : شرکت های شهرک صنعتی شهرستان گلپایگان)
دوره 1، شماره 7، آذر 97، صفحه
نویسندگان : منیره کتابچی *

چکیده :
هدف از پژوهش حاضر نقش ساختار سازمان بر روی سیستم های اطلاعات مدیریت و عملکرد استراتژیک بوده است. سازمانها، سيستم هاي اطلاعات مديريت را استفاده کرده اند تا مديران عالي با در اختيار داشتن دامنۀ کافي اطلاعات به عملکرد چند جانبۀ استراتژيک سازمان دست يابند. با اين وجود، سازمانها در ميزان استفاده از اين سيستم ها براي بهبود عملکردشان متفاوت بوده اند . پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش پس رویدادی بوده است. اطلاعات مورد استفاده در ان پژوهش با استفاده از پرسشنامه استاندارد نارنجو ( 2008 ) گردآوري شده که بین 145 نفر از مدیران عالي و عملیاتی شهرک صنعتی گلپایگان توزیع گردیده است . این پژوهش به بررسي روابط متقابل اعضاي تيم هاي مختلف با سيستم هاي اطلاعات مديريتي پرداخته اند و نحوه تاثير اين ارتباط بر رفتار استراتژيک به منظور کاهش هزينه و انعطاف پذيري را بررسي کرده است. يافته ها، نحوه کنترل اثر سيستم هاي اطلاعات مديريت بر رفتار استراتژيک با تاکيد بر انعطاف پذيري توسط تيم هاي مديريتي عالی را نشان داده است.

واژگان کلیدی :
سيستم هاي اطلاعاتي مديريت، عملکرد استراتژيک، ساختار سازمان، شهرک صنعتی، گلپایگان