بررسی میزان همخوانی و هماهنگی سه برنامه درسی قصد شده، اجرا شده و کسب شده دانشگاه فرهنگیان در ایجاد شایستگی های مورد انتظار معلمان (مطالعه موردی: بررسی دیدگاه اولین دانش آموختگان رشته علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان اصفهان)
بررسی میزان همخوانی و هماهنگی سه برنامه درسی قصد شده، اجرا شده و کسب شده دانشگاه فرهنگیان در ایجاد شایستگی های مورد انتظار معلمان (مطالعه موردی: بررسی دیدگاه اولین دانش آموختگان رشته علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان اصفهان)
دوره 2، شماره 16، شهریور 98، صفحه
نویسندگان : فاطمه فارسی * و شبنم کاظمی و پوران خروشی

چکیده :
پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان همخوانی و هماهنگی سه برنامه درسی قصد شده، اجرا شده وکسب شده دانشگاه فرهنگیان در ایجاد شایستگی های مورد انتظار معلمان از نظر اولین دانش آموختگان رشته علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان اصفهان انجام شده است. این پژوهش از جمله پژوهش های کیفی است که داده های موردنظر از طریق مصاحبه نیمه ساختارمند با 20 نفر دانشجوی فارغ التحصیل دانشگاه فرهنگیان اصفهان در سال 95 جمع آوری گردید. تحلیل داده ها در سه مرحله کدگذاری باز، محوری وگزینشی با استفاده از نرم افزار MAXQDA10 صورت پذیرفت. و از میان کدهای استخراج شده هفت مفهوم و پنج مضمون به دست آمد. نتایج در دو بخش برنامه درسی اجرا شده و برنامه درسی کسب شده طبقه بندی شده و در هر بعد با شایستگی های قصد شده در برنامه درسی تربیت معلم مقایسه شد. یافته حاکی از آن بود که تخصص اساتید، روش های تدریس دانشجو محور، انگیزه دانشجویان، محتوای دروس، انتقال کاربردی دانش با توجه به رشته آموزش ابتدایی، ایجاد فرصت در به عمل در آوردن آموخته ها در محیط واقعی از عوامل مهم و تاثیر گذار در همخوانی برنامه درسی اجرا شده وکسب شده می باشد. یافته ها در بعد برنامه قصد شده نیز این نتیجه را در برداشت که از دید دانش آموختگان شایستگی های عمومی کمترین میزان مطلوبیت را برخوردار بوده ودر محیط حرفه ای کمتر مورد استفاده قرار می گیرد. شایستگی های ارائه شده در سه حیطه دیگر به نسبت بهتر بوده ودر این میان شایستگی تربیتی موضوعی از اهمیت بیشتری برخوردار است.

واژگان کلیدی :
برنامه درسی اجرا شده، برنامه درسی کسب شده، شایستگی عمومی، شایستگی موضوعی، شایستگی تربیتی، شایستگی تربیتی موضوعی