واکاوی و تحلیل عوامل موثر در گرایش صادق هدایت به کاربرد نمادها
واکاوی و تحلیل عوامل موثر در گرایش صادق هدایت به کاربرد نمادها
دوره 1، شماره 2، تیر 1397، صفحه 32 - 42
نویسندگان : لیلی ابراهیم زاده * و فاطمه ابراهیم زاده

چکیده :
نمادها از جمله ابزارهای شناخت و بنیادی ترین طریقه بیان بشمار می آیند. هر نماد تصویری محسوس، شناخته شده و گاه ملموس است که بر معنا و حقیقتی انتزاعی در ذهن انسان تاکید می کند. بسیاری از نویسندگان با استفاده از زبان نمادین برای ارتباط با جامعه و بیان مسائل کمک می گرفتند. حال با توجه به اهمیت تاثیر این زبان در آگاهی جامعه نویسنده بر آن است که به واکاوی و بررسی عوامل موثر در کاربرد نماد و رمز در آثار صادق هدایت پرداخته و با استفاده از شیوه اسنادی و فن کتابخانه ای به تحلیل موضوع پرداخته است که نتیجه بدست آمده حاکی از آن است که صادق هدایت به دلیل شرایط اجتماعی و بویژه سیاسی دوره خود، نماد را بهترین ابزار برای انتقال معانی و اهداف خود به مردم در عصر دیکتاتوری سیاسی دوره زندگی خود بکار گرفته اند.

واژگان کلیدی :
واکاوی ، تحلیل،نماد ،صادق هدایت