سنجش اعتماد اجتماعی و عوامل مؤثّر بر آن، در بین کشاورزان شالیکارشرق استان گیلان(مورد مطالعه: آستانه اشرفیه)
سنجش اعتماد اجتماعی و عوامل مؤثّر بر آن، در بین کشاورزان شالیکارشرق استان گیلان(مورد مطالعه: آستانه اشرفیه)
دوره 2، شماره 15، مرداد 1398، صفحه
نویسندگان : سیروس صادری بی بالان * و محمدکریم معتمد و محمد کاوسی

چکیده :
اعتماد اجتماعی، هستۀ مرکزی سرمایۀ اجتماعی و از پیش شرط های اصلی توسعه است. توسعۀ روستایی و نقش حیاتی آن، در بطن توسعۀ عمومی کشورهای درحال توسعه، از بدیهیّات است. دستیابی به توسعۀ روستایی از مجرای توسعۀ منابع انسانی، با تکیّه بر اعتماد اجتماعی و با مشارکت عامّه مردم میسّر است. شعاع اعتماد اجتماعی، شدّت و ضعف آن؛ درجوامع مختلف، متفاوت است. سنجش میزان اعتماد اجتماعی: درون گروهی، برون گروهی و نهادی و اعتماد اجتماعی(کلّ) وآگاهی از رابطۀ مابین اعتماد اجتماعی و متغیّرهای مستقل: (موقعیّت فردی، موقعیّت اقتصادی، موقعیّت -اجتماعی، مشارکت اجتماعی و امنیّت اجتماعی)، در میان کشاورزان شالیکارگیلانی، هدف این مقاله است. داده‌ ها، با استفاده از روش‌هاي آماري، مورد توصيف و آنالیز قرارگرفته است. درآمار استنباطی، از نرم افزار SPSS و آزمون ضرایب همبستگی:کای اسکوئر، وی کرامر، اسپیرمن،گاما و تحلیل رگرسیون(چند متغیّره) استفاده شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد، میزان اعتماد اجتماعی درون گروهی در جامعۀ نمونۀ مورد بررسی در سطح متوسّط، اعتماد برون گروهی و اعتماد نهادی پائین تر از متوسّط و میزان اعتماد اجتماعی(در مجموع) درسطح متوسّط(رو به پائین) قرار دارد. ما بین جنسیّت، سنّ، تحصیلات و شالیزار با ساختار زیربنایی نوین و میزان اعتماد اجتماعی رابطۀ معنی داری وجود ندارد. هم-چنین بین میزان مساحت شالیزار تحت تملّیک و میزان اعتماد اجتماعی رابطه ای معنی دار، ولی منفی و معکوس؛ مابین موقعیّت اجتماعی، مشارکت اجتماعی و امنیّت اجتماعی، با اعتماد اجتماعی، رابطه ای معنی دار، مثبت و مستقیم برقرار است. مضافاً ضریب رگرسیون برآورد شده نشان می دهد، به ترتیب: میزان موقعیّت اجتماعی، مشارکت اجتماعی و امنیّت اجتماعی بیشترین اثرگذاری را بر اعتماد اجتماعی داشته است.

واژگان کلیدی :
اعتماد اجتماعی، توسعۀ روستایی، جامعۀ روستایی، سرمایۀ اجتماعی،گیلان