بررسی تاثیر مسئولیت اجتمایی و برون سپاری بر عملکرد سازمانی: نقش تعدیل کنندگی عدم اطمینان محیطی(مورد مطالعه: شرکت میهن شهر کرمانشاه)
بررسی تاثیر مسئولیت اجتمایی و برون سپاری بر عملکرد سازمانی: نقش تعدیل کنندگی عدم اطمینان محیطی(مورد مطالعه: شرکت میهن شهر کرمانشاه)
دوره 1، شماره 7، آذر 97، صفحه
نویسندگان : یونس نعیمی * و مسعود رستمی و میلاد رستمی

چکیده :
پژوهش حاضر از نظر هدف از نوع كاربردي بوده و بر اساس گردآوري داده ها از نوع تحقيقات توصيفي(پیمایشی-علّی) مي باشد. روش پژوهش از نظر منطق اجرا قیاسی، از نظر زمان مقطعی است. جامعه ي آماري اين تحقيق كليه ي مدیران کارشناسان و کارکنان شرکت لبنیاتی میهن كرمانشاه به تعداد 223نفر مي باشد. براي محاسبه حجم نمونه از روش تصادفی طبقه ای ساده استفاده شده است. سپس با استفاده از فرمول کوکران به محاسبه حجم نمونه نمونه پرداخته شد و عدد نهایی 141نفر شد. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش پرسشنامه است. ميزان آلفاي كرونباخ كلي برابر با 868/0 بدست آمد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای SPSS22 و AMOS20 انجام شده است. نتایج نشان داد که عدم اطمینان محیطی تأثیر مسئولیت اجتمایی و برون سپاری بر عملکرد سازمانی را تعدیل می کند. مؤلفه های مسئولیت اجتماعی بر عملکرد سازمانی تأثیر معناداری نداشت اما واپایش و اجرا بر عملکرد سازمانی معناداری دارد.

واژگان کلیدی :
مسئولیت اجتمایی، برون سپاری، عملکرد سازمانی، عدم اطمینان محیطی، شرکت میهن شهر کرمانشاه