رشد اقتصادی در سایه کارآفرینی و رقابت پذیری
رشد اقتصادی در سایه کارآفرینی و رقابت پذیری
دوره 1، شماره 7، آذر 97، صفحه
نویسندگان : فریدون آزما * و علی پورمندی

چکیده :
در این مقاله رشد اقتصادی در سایه ی کارآفرینی و رقابت پذیری بررسی می شود. تحلیل نشان داد که رشد اقتصادی که توسط GDP در هر نرخ رشد سرانه اندازه گیری می شود، و رقابت پذیری جهانی کشورها که توسط میزان رشد شاخص رقابت پذیری جهانی انجمن اقتصادی جهان (WEF) اندازه گیری می شود به صورت مثبت به یکدیگر مرتبط هستند. تحلیل تطبیقی نیز نشان داد که برخی از انتقال های خاص و کارآمد کشورها، بالاترین سطح پیشرفت در ارکان رقابت پذیری مختلف را داراست که در رشد اقتصادی کشور منعکس شده است. به هنگام آزمون فرضیه ها در مورد روابط بین میانگین رشد کیفیت شاخص های کارآفرینی در مراحل اولیه و میانگین رشد GDP در هر سرانه، هیچ رابطه ی معناداری یافت نشد. این یافته ها مطابق با نظریه کلی است که فعالیت کارآفرینانه تنها به عنوان بخشی از محیط تجاری وسیع تر و مطلوب از رشد اقتصادی پشتیبانی می کند. نتایج تحقیق شامل چارچوب اولیه ی تحلیلی برای سیاست گذاران و مدیران کشورها می باشد.

واژگان کلیدی :
رشد اقتصادی، کارآفرینی، رقابت پذیری