بررسی و بازکاوی مفاهیم اخلاق در کار
بررسی و بازکاوی مفاهیم اخلاق در کار
دوره 1، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 62 - 70
نویسندگان : آزاده دوراندیش * و خدیجه فاضلی

چکیده :
امروزه اخلاق یکی از موضوعاتي است که از بدو تولد بشر وجود داشته است و گذر زمان نه تنها ضرورت وجود آن را کم رنگ و کم اهميت ننموده است، بلکه بر اهميت و لزوم آن در اين برهه زماني افزوده است، تا جايي که امروز بحث از مسئوليت هاي اجتماعي و استانداردهاي جهاني اصول اخلاق انساني از موضوعات چالش برانگيز کليه سازمان هاي اداري مي باشد. از طرفی پیچیده تر شدن روزافزون سازمانها و افزایش میزان کارهای غیراخلاقی، غیرقانونی و غیرمسئولانه در محیطهای کاری توجه مدیران و صاحبنظران را به بحث اخلاق کار و مدیریت اخلاق معطوف ساخته است. بطور کلی می توان گفت که امروزه مولفه هاي اخلاق به عنوان مجموعه اي از اصول و ارزش ها که درستي يا نادرستي (خوبي و بدي) رفتارها و تصميم هاي فرد يا سازمان را تعيين مي کند، در حالي که اديان و مذاهب اسلامي به کرات بر حسب رشد تکاملي جوامع بشري و پذيرفتن کرامت انساني، به جنبه هاي انساني مولفه هاي اخلاقي و اصول حاکم بر آن اشاره کرده اند. از این رو در تحقیق حاضر، به لحاظ اهمیت موضوع به بررسی مفاهیم و مولفه های مختلف اخلاق در کار پرداخته شده است.

واژگان کلیدی :
اخلاق، کار ،نهج البلاغه، انضباط، وجدان