بررسی رابطه میزان تحصیلات والدین و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سوم راهنمایی شهرستان دره شهر در گروههای مختلف تحصیلی والدین
بررسی رابطه میزان تحصیلات والدین و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سوم راهنمایی شهرستان دره شهر در گروههای مختلف تحصیلی والدین
دوره 2، شماره 13، خرداد 1398، صفحه 61-71
نویسندگان : سمیه خدارحمی * و سمیه روشنی و رودابه محمدزاده

چکیده :
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه میزان تحصیلات والدین و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سوم راهنمایی شهرستان دره شهر در گروه های مختلف تحصیلی والدین صورت گرفت. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش توصیفی از نوع همبستگی و علی مقایسه ای بود. از جامعه آماری دانش آموزان سوم راهنمایی از طریق روش نمونه گیری ساده 90 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. نتایج فرضیه اصلی تحقیق نشان داد بين میزان تحصیلات والدین و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه معنی دار وجود دارد. همچنین نتایج فرضیات فرعی تحقیق نشان داد بین دانش آموزان با والدین دارای تحصیلات سیکل و دانش آموزان با والدین دارای تحصیلات دیپلم و تحصیلات دانشگاهی از لحاظ پیشرفت تحصیلی تفاوت معني دار‌‌ وجود دارد.

واژگان کلیدی :
تحصیلات والدین، پیشرفت تحصیلی، گروههای مختلف تحصیلی