زمان و مکان عقود غیرحضوری در حقوق ایران و افغانستان
زمان و مکان عقود غیرحضوری در حقوق ایران و افغانستان
دوره 2، شماره 12، اردیبهشت 98، صفحه
نویسندگان : محمداسحق عارفی

چکیده :
زمان و مکان در عقود غیر حضوری مورد تأمل زیادی است. چرا که زمان و مکان در این گونه عقود، همزمان و هم مجلس نیست. در این تحقیق با روش توصیفی و تحلیلی با استفاده از داده های کتابخانه‏ای در تلاش پاسخ به این مسئله هستیم که عقود غیرحضوری درچه مکان و زمانی ابرام می‏گردد. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد. که در حقوق افغا نستان با توجه به نظریات چهارگانه، نظریه اطلاع را به عنوان اصل و قاعده تلقی کرده. و وصول قبولی را قرینه ای بر اطلاع دانسته است بند ۲ماده ۵۲۳ در این زمینه مقرر کرده است: «قبول به‏مجرد وصول به ايجاب کننده چنان فرض می‎شود که، به آن علم حاصل شده است». در حقوق ایران با توجه به ماده ۱۹۱ قانون مدنی نظریه اعلان مورد پذیرش قرارگرفته است. و مکان عقد با توجه به حقوق افغانستان مکان ایجاب کننده و اما بر طبق حقوق ایران مکان مخاطب ایجاب می‌باشد. با این توصیف، حقوق ایران و افغا نستان از نظر زمان و مکان در عقود حضوری تفاوت چشم گیری دارند.

واژگان کلیدی :
عقود غیر حضوری، زمان و مکان، ایجاب و قبول.