ارزش برند ایرانسل در بین هواداران پرسپولیس
ارزش برند ایرانسل در بین هواداران پرسپولیس
دوره 1، شماره 8، دی 1397، صفحه
نویسندگان : سیدامین دهقان *

چکیده :
هدف پژوهش حاضر تعیین ارتباط ایرانسل به عنوان اسپانسر باشگاه پرسپولیس با ارزش ویژه ی برند مبتنی بر مشتری بود و روش تحقیق توصیفی به روش همبستگی می باشد که با توجه به نرمال بودن داده ها از ماتریس ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید. نمونه آماری تحقیق حاضر 375 نفر از دانشجویان دانشگاه های تهران بودند که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند در تحقیق حاضر نیز روایی صوری و محتوایی آن با کمک اعضای هیئت علمی با تخصص بازاریابی بررسی و اصلاحات مورد نظر ایشان در پرسشنامه اعمال شد و پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ در یک مطالعه مقدماتی برابر با 86/0 به دست آمد (01/0 P<) همبستگی پیرسون متغیرهای همنوایی برابر با 0.93و احساسات 0.82و قضاوت 0.86 تصویر سازی 0.85 در سطح معنی داری0.05 به دست آمد بررسی انجام شده در ارتباط با نگرش طرفداران پرسپولیس و سایر تیم ها بر روی ارزش ویژه ی برند ایرانسل مبتنی بر مشتری مشخص شد که در تمامی موارد طرفداران پرسپولیس گرایش بهتری را نسبت به ایرانسل دارند. حفظ و توسعه ارزش ویژه برند اغلب فعالیتی چالش برانگیز و دشوار است. اجرای مدیریت ارزش ویژه ی برند نیازمند آن است که چشم انداز گسترده ای از نگرش های مختلف نسبت به ارزش ویژه برند اتخاذ شود نتایج تحقیقات نشان می دهد که اسپانسر شدن ایرانسل برای باشگاه پرسپولیس منجر به ارزش ویژه گردیده است و در مقایسه با سایر تیم ها ارزش ویژه ی برند ایجاد شده برای برند ایرانسل در میان طرف داران پرسپولیس بیشتر بوده است.

واژگان کلیدی :
ورزش، ایرانسل، ارزش، برند، پرسپولیس