بررسی تأثیر فضای مجازی بر گرایشات نو در ادبیات آینده
بررسی تأثیر فضای مجازی بر گرایشات نو در ادبیات آینده
دوره 1، شماره 8، دی 1397، صفحه
نویسندگان : کبری رحیمی * و سعدالله رحیمی و سودابه موسوی

چکیده :
این تحقیق مطالعه موردی است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارSPSS و با شاخص های توصیفی گویه ها و روش همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به شیوه همزمان انجام گرفت. نتایج همبستگی پیرسون پژوهش نشان داد که بین میزان پاسخگویی و خشنودی اجتماعی در فضای مجازی و بالا رفتن سطح آگاهی افراد رابطه مثبت معناداری وجود ندارد، درحالی که بین تاثیر فرهنگی فضای مجازی با بالا رفتن سطح آگاهی افراد رابطه مثبت معناداری وجود دارد. همچنین نتایج رگرسیون چندگانه به روش همزمان نشان داد که 5/42 درصد تغییرات میزان آگاهی مربوط به تاثیر فضای مجازی به عنوان یک عامل اجتماعی است به طوری که سطح آگاهی و تاثیر فرهنگی بیشترین سهم را در تغییرات ادبیات آینده دانش آموزان در جامعه هدف دارند. نتیجه اینکه تاثیر این گونه تحقیقات می تواند راهکاری کاربردی برای تسهیل امور تصمیم گیری در سطوح مختلف برنامه ریزی به همراه داشته باشد.

واژگان کلیدی :
فضای مجازی، ادبیات آینده، سطح آگاهی، تاثیر فرهنگی