بررسی رضايت مشتريان صنعت بیمه از کیفیت بازاریابی رابطه مند
بررسی رضايت مشتريان صنعت بیمه از کیفیت بازاریابی رابطه مند
دوره 2، شماره 13، خرداد 1398، صفحه 42-60
نویسندگان : رحمت اله امینی *

چکیده :
امروزه همه کوشش هایی که بیمه ها و موسسات بیمه ای در خصوص افزایش کیفیت خدمات و کسب توان رقابتی به کار می برند،برای بدست آوردن مشتریان بیشتر و حفظ آنها و به بیان دیگر هر چه بیشتر وفادار نمودن مشتریان است. این هدف به ویژه برای بیمه ها آرمان بسیار بزرگی است. هدف از انجام این تحقیق ارزيابي و رتبه بندي ابعاد بازاريابي رابطه مند بررضايت مشتريان در صنعت بیمه می باشد. جامعه آماری این تحقیق را تعداد100نفر از کارشناسان بیمه ایران شهر ساری در سطح استان مازندران درسال1394تشکیل می دهند. روش تحقیق حاضر از نوع کتابخانه ای و میدانی می باشد که از لحاظ ماهیت در زمره تحقیقات توصیفی وازنوع پیمایشی قراردارد و برای تجزیه و تحلیل داده ها ازروش تحلیل سلسله مراتب (AHP) استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان دهنده این هستند که در میان ابعاد اصلی به ترتیب ابعاد اعتماد، تعهد، ارتباطات، شایستگی و مدیریت تعارض دارای اولویت اول تا پنجم در رضایت مشتری برخوردار می باشند و بعد اعتماد از اهمیت بالاتری نسبت به سایر عناصر اصلی، در رضایت مشتری برخوردار می باشد.

واژگان کلیدی :
رضایت مشتریان، اعتماد،تعهد ،ارتباطات ،مدیریت تعارض، شایستگی، تحلیل سلسله مراتبی.