بررسی رابطه نگرش های دینی با سلامت هیجانی و روانشناختی دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان لرستان
بررسی رابطه نگرش های دینی با سلامت هیجانی و روانشناختی دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان لرستان
دوره 1، شماره 9، بهمن 1397، صفحه
نویسندگان : امین یوسفوند * و سعید رومانی

چکیده :
هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین نگرش های دینی با سلامت هیجانی - روانشناختی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان لرستان است. درخلال‌پژوهش‌ازنظریات‌اندیشمندان حوزه‌های‌جامعه‌شناسی‌وروانشناسی‌ماننددورکیم، ماکس وبر، فروید، آدلر، اریکسون‌و ... که هریک به بررسی وتبیین دقیق متغیرهای پژوهش پرداخته‌اند اشاره شده است؛ روش تحقیق پیمایش و از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری، دانشجویان پردیس علامه طباطبایی لرستان را درسال تحصیلی96-97 شامل می‌شود. روش نمونه گیری مورد استفاده نمونه گیری احتمالی طبقه‌ای بوده است که درطی آن 100 نفر از دانشجویان رشته‌های تاریخ و علوم تربیتی طبق فرمول کوکران انتخاب شد و برای ازمایش فرضیه‌های پژوهش، پرسشنامه‌های استاندارد نگرش های دینی و سلامت هیجانی-روانشناختی مورد استفاده قرار گرفت. برای بررسی میزان ارتباط بین متغیرهای اصلی از روش همبستگی پیرسون، آزمون تی مستقل وآزمون تحلیل واریانس چندگانه از نرم افزار spss استفاده گردید؛ باتوجه به نتایج مشخص گردید که نگرش های دینی باسلامت هیجانی-روانشناختی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان لرستان رابطه همبستگی معناداری وجوددارد. استدلال مقاله این است که باتقویت‌اعتقادات دینی در دانشجویان میزان آرامش خاطر و سلامت روحی روانی انان افزایش وافسردگی ها واختلال های روانی درانان کاسته می‌شود. بنابراین باتوجه به نتایج حاصله از پژوهش که باتقویت بنیه‌های نگرش های دینی سلامت هیجانی-روانشناختی دانشجویان تقویت می‌شود باید چشم اندازها وبرنامه هایی برای تقویت این امرمهم درسه سطح کلان، میانه و خرد دانشگاه‌ها در نظر داشت.

واژگان کلیدی :
نگرش های دینی، سلامت هیجانی-روانشناختی، سلامت اجتماعی، دانشجومعلمان