نقش حسابداری مدیریت استراتژیک در عملکرد سازمانی ( مطالعه موردی : هتل های 5 ستاره شهر تهران)
نقش حسابداری مدیریت استراتژیک در عملکرد سازمانی ( مطالعه موردی : هتل های 5 ستاره شهر تهران)
دوره 1، شماره 4، شهریور 1397، صفحه 113-134
نویسندگان : عزیز گُرد و آیت اله یعقوبی * و علی اصغر صالحی

چکیده :
در این پژوهش، ما ادعا می کنیم که برای افزایش رقابت و عملکرد، هتل‌ها باید خط مشی ها و رویه های داخلی مانند حسابداری مدیریت استراتژیک که با استراتژی‌های کسب‌ وکارشان سازگار است و برای تغییر نیازهای رقابتی مورد توجه قرار می‌گیرند را توسعه دهند و پیاده‌سازی کنند،. در پژوهش حاضر به منظور بررسی نقش حسابداری مدیریت استراتژیک در عملکرد سازمانی در هتل های پنج ستاره شهر تهران، با توجه به محدوديت هاي موجود از نظر اطلاعات، از روش پرسشنامه و ميداني توأماً و با استفاده از اطلاعات موجود و مصاحبه با مديران و حسابداران در هتل های پنج ستاره شهر تهران پرداخته شد. در اين تحقیق، جامعه آماري شامل20هتل پنج ستاره شهر تهران می باشد كه از بين این جامعه آماري، تعداد 60 نفر به عنوان نمونه آماري به صورت تصادفی و قابل دسترس انتخاب شده است و از روشهای آماری با استفاده از نرم افزار SPSS براي تجزيه و تحليل اطلاعات استفاده مي گردد. یافته ها نشان داد اثر استراتژی کسب‌ وکار جهت‌گیری بازار، یکی از عوامل تعیین‌کننده مزیت حسابداری مدیریت استراتژیک هتل و اثر واسطه‌ای حسابداری مدیریت استراتژیک هتل و عملکرد مشتری هتل بر ارتباط میان استراتژی کسب ‌وکار جهت‌گیری بازار هتل و عملکرد مالی هتل می‌باشند. و با توجه به یافته هاي تحقیق، تمام فرضیه هاي تحقیق مورد تایید قرار گرفت.

واژگان کلیدی :
حسابداري مدیریت استراتژیک، حسابداری مشتری ،حسابداری رقابتی ،جهت گیری بازار،عملکرد مشتری ،عملکرد مالی