سوبژکتیویته توده جامعه در انقلاب ایران در آرای دوتوکویل و میشل فوکو
سوبژکتیویته توده جامعه در انقلاب ایران در آرای دوتوکویل و میشل فوکو
دوره 2، شماره 16، شهریور 98، صفحه
نویسندگان : صادق ستوان * و رضا بلوچی و مریم ایران نژاد

چکیده :
انقلاب ایران تبدیل به فرصت مناسبی برای آزمون نظریات موجود در باب انقلاب گشته و تابش انقلاب ایران بر این نظریات / تابش این نظریات بر انقلاب ایران خروجی های جالب توجه و قابل تأملی را در بر داشته است. در نتیجه ی گذر تئوری انقلاب از منشور انقلاب اسلامی ایران مجموعه ای از خروجی های نظری پدید آمدند که عبارت هستند از رهیافت های جامعه شناسانه، روانشناسانه، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی. در این پژوهش سعی شده است از رهیافت فلسفی به طور کلی و فلسفه قدرت، گفتمان و انقلاب با سوژگی تأثیرگذاری به نام توده جامعه از دیدگاه دوتوکویل از باب انقلاب برابری و میشل فوکو از باب انقلاب معنوی مورد بررسی قرار گیرد. نتیجه پژوهش نشان داد که در گفتمان هر دو نظریه پرداز مردم نقش تأثیرگذاری در به ثمر رسیدن و از آن مهمتر در دوام و پایداری انقلاب ایران داشته اند.

واژگان کلیدی :
دوتوکویل، میشل فوکو، انقلاب برابری، انقلاب معنوی، انقلاب ایران