ارسال مقاله جدید
نویسندگان مقاله را وارد کنید
ایجاد نویسنده جدید
حذف سطر آخر ردیف ایجاد شده
مشخصات نویسنده 1 * ( نویسنده مسئول)
لطفا ایمیل نویسنده را بنویسید. مانند : yourmail@host.com
نام و نام خانوادگی فارسی نویسنده را بنویسید. مانند : محسن کاظمی
نام و نام خانوادگی انگلیسی نویسنده را بنویسید. مانند : Mohsen Kazemi
مانند : دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه کامپیوتر، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران - yourmail@host.com
Example: Computer Eng Student, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran - youremail@host.com