ارسال مقاله جدید
داوران پیشنهادی را معرفی کنید
داورانی که مایلید مقاله شما را داوری کنند، معرفی نمایید
با استفاده از جدول زیر مشخصات داوران پیشنهادی را به سامانه اضافه و برای هر داور دلیل تمایل خود را بیان کنید.
توجه کنید که مجله ممکن است از داوران پیشنهادی شما استفاده نکند، اما این کار مجله را در انتخاب داوران تخصصی، یاری می نماید.