ویژگی های زن در تفکر اسلامی
ویژگی های زن در تفکر اسلامی
دوره 3، شماره 32، دی 99، صفحه 10 - 1
نویسندگان : افراسیاب صالحی شهرودی و مهدی مهدوی پناه *

چکیده :
متون اسلامی در عین اینکه جوهره انسانی زنان و مردان را یکسان معرفی کرده و راه دستیابی به کمالات انسانی و سعاتمندی اخروی را برای هر دو گروه هموار دانسته اند، تفاوت هایی را هم میان آنها ذکر کرده اند که این تفاوتها به نوبه خود منشاء تفاوت در احکام و شرایط زنان در جامعه و خانواده گشته است.در این نوشتار دیدگاهی که اسلام در مورد ویژگی های خاص زنان مطرح کرده و در نهایت موجب وضع احکام خاص برای آنان گردیده مورد بررسی قرار گرفته است.

واژگان کلیدی :
تفاوت زن و مرد، زن در خانواده، خانواده در اسلام، نظام خانواده