بررسی تفکر انتقادی در دانش آموزان
بررسی تفکر انتقادی در دانش آموزان
دوره 3، شماره 33، بهمن 99، صفحه 48 - 38
نویسندگان : شکوفه زرگوش * و زهرا قیصربیگی و فاطمه زرگوش

چکیده :
مقاله حاضر از نوع مروری – کتابخانه ای است که با توجه به نظرات اندیشمندان به رشته تحریر در آمده است. هدف از نگارش این مقاله بررسی تفکر انتقادی در دانش آموزان است. نتیجه این مقاله نشان می دهد که تفکر انتقادی، تفکر مستدلی است که بر آن است تا با درک مساله و با توجه به اطلاعات و شواهد موجود ،فرد را به قضاوتی صحیح به منظور تصمیم گیری درباره انتخاب بهترین پاسخ،رهنمون سازد .موفقیت بیشتر در زمینه آموزش تفکر انتقادی بستگی دارد به جوی که معلمان در کلاس درس خود ایجاد می کنند .بنابر مواردی که بیان شد معلمان باید دانش آموزان را در دستیابی به تفکر انتقادی کمک کند و راه را هموار سازندتا دانش آموزان بتوانند امور را مورد تحلیل و ارزیابی قرار دهند.

واژگان کلیدی :
تفکر، تفکر انتقادی، دانش آموزان