بررسی حقوقی دفاتر اسناد رسمی از جهت تشکیلات و مقررات و ارتباط آن با سایر نهادها
بررسی حقوقی دفاتر اسناد رسمی از جهت تشکیلات و مقررات و ارتباط آن با سایر نهادها
دوره 4، شماره 35، فروردین 1400، صفحه 181 - 169
نویسندگان : محمّدمهدی کریمی نیا و سجّاد رحیمی و مجتبی انصاری مقدم *

چکیده :
هدف از تاسیس دفاتر اسناد رسمی، عمدتا تنظیم روابط حقوقی اشخاص و اعتبار بخشیدن به انواع عقود، قراردادها، معاملات و تعهدات اشخاص از طریق تنظیم و ثبت انواع سند است که خود تاثیر بسزایی در تضمین امنیت حقوقی جامعه و توسعه بهداشت حقوقی و قانونمند بودن هریک از معاملات منعقده و تامین سلامت معاملات و جلوگیری از مناقشات و اختلافات و طرح دعاوی در محاکم و دادگاه ها دارد؛ امروزه حجم وسیعی از پرونده هایی که در محاکم و دادگاه ها مطرح می شود مربوط به مسائل ثبتی و اختلافات ملکی است و دفاتر اسناد رسمی به عنوان مرجع ثبت اسناد، می توانند، نقش مهمی در جلوگیری از وقوع اختلافات و دعاوی و پیشگیری از جرایم و کمک به قضازدایی ایفاء نمایند.

واژگان کلیدی :
ثبت، اسناد رسمی، دفترخانه، حوزه ثبتی