نقش شبکه‌های اجتماعی در توسعه و بهبود خدمات گردشگری
نقش شبکه‌های اجتماعی در توسعه و بهبود خدمات گردشگری
دوره 1، شماره 3، مرداد 1397، صفحه 40 - 50
نویسندگان : طاهره خرامان و محبوبه منتظرعطایی *

چکیده :
هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش شبکه‌های اجتماعی در توسعه و بهبود خدمات گردشگری می ‌باشد. این پژوهش از نوع پژوهش های کاربردی و از نظر شیوه، توصیفی پیمایشی می باشد. جامعه آماری شامل 186 آژانس گردشگری در مشهد و نمونه بر اساس جدول مورگان 123 آژانس گردشگری به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند. روش گردآوری اطلاعات کتابخانه‌ای و پیمایشی است. جهت گردآوری داده‌ها از پرسشنامه محقق ساخته 25 سؤالی استفاده ‌شده است . روایی پرسشنامه از طریق روایی صوری و اتخاذ نظرات اساتید روان سنج اخذ شده است. پایایی تحقیق با ضریب آلفای کرونباخ برای شبکه های اجتماعی و صنعت گردشگری به ترتیب 0.78 و 0.81 است. نتایج نشان داد که بین شبکه‌های اجتماعی و اطلاع ‌رسانی ارتباط وجود دارد؛ بین شبکه‌های اجتماعی و تبادل اطلاعات ارتباط وجود دارد. بین شبکه‌های اجتماعی و صنعت توریسم ارتباط وجود ندارد؛ و بین شبکه‌های اجتماعی و عملکرد آژانس‌های مسافرتی ارتباط وجود ندارد.

واژگان کلیدی :
شبکه‌های مجازی، رسانه، گردشگري مجازي و چالش‌های گردشگري مجازي