بررسی رابطه بین ضعف کنترل های داخلی و هزینه های حسابرسی با تاکید بر نوع حسابرس در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی رابطه بین ضعف کنترل های داخلی و هزینه های حسابرسی با تاکید بر نوع حسابرس در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
دوره 3، شماره 30، آبان 99، صفحه 110 - 94
نویسندگان : رسول عبدی و فرشته قلندری *

چکیده :
این تحقیق با هدف بررسی رابطه بین ضعف کنترل های داخلی و هزینه های حسابرسی با تاکید بر نوع حسابرس در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. متغیر مستقل تحقیق ضعف کنترل های داخلی، متغیر وابسته هزینه های حسابرسی و متغیر تعدیل گر نوع حسابرس می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که نمونه آماری با استفاده از روش نمونه گیری حذفی سیستماتیک از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شده و شامل 89 شرکت می باشد، که اطلاعات این شرکت ها برای یک دوره 6 ساله از سال 1392 تا 1397 جهت تحلیل فرضیه های پژوهش جمع آوری شده است. فرضیه های پژوهش با استفاده از روش رگرسیون در نرم افزار ایویوز و SPSS تجزیه و تحلیل گردید. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد که بین ضعف کنترل های داخلی و هزینه های حسابرسی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد و همچنین نوع حسابرس بر رابطه بین ضعف کنترل های داخلی و هزینه های حسابرسی تاثیر مثبت و معنی داری دارد.

واژگان کلیدی :
ضعف کنترل های داخلی، هزینه های حسابرسی، نوع حسابرس