دوره 5، شماره 50، تیر 1401، صفحات 69 - 81
نویسندگان : محمدامین اژدری *

چکیده :
هدف پژوهش حاضر مقایسه خود پنداره بدنی و ارزیابی ناکارآمد در افراد گرایش به روابط فرا زناشویی و عادی بود.تحقیق حاضر از نوع علی مقایسه ای بوده که بر روی 126 نفر( 56 نفر گرایش به روابط فرا زناشویی و 70 نفر عادی) از مراجعین مراکز مشاوره شهر کازرون بر اساس روش نمونه گیری خوشه ای تک مرحله ای انجام شد.ابزار گردآوری داده ها آزمون تن فیشر،آزمون نگرش ناکارآمد (داس)و نگرش به خیانت مارک واتلی استفاده گردید.جهت تحلیل فرضیه های پژوهش از آزمون تی مستقل و تحلیل واریانس چند متغیره استفاده گردید.یافته ها نشان داد که متوسطه خود پنداره بدنی ومولفه های نگرش ناکارآمد(کمال گرایی-نیاز به تائید اجتماعی) در افراد با گرایش به روابط فرا زناشویی از افراد عادی کمتر است.همچنین مشخص شد متوسط خود پنداره بدنی افراد عادی بطور معنی داری از متوسط خود پنداره بدنی افراد با گرایش به خیانت بیشتر است. همچنین میان مولفه های نگرش ناکارآمد در افراد گرایش به روابط فرا زناشویی و عادی تفاوت معناداری وجود دارد.

کلمات کلیدی :
خود پنداره بدنی، ارزیابی ناکارامد، گرایش به روابط فرازناشویی


مشاهده مقاله
41
دانلود
0
تاریخ دریافت
۱۱ مهر ۱۴۰۰
تاریخ ریوایز
۱۷ بهمن ۱۴۰۰
تاریخ پذیرش
۲۶ تیر ۱۴۰۱