مقایسه ارقام و سیستم شمارش قوم‌های کهن ایرانی با دیگر اقوام
مقایسه ارقام و سیستم شمارش قوم‌های کهن ایرانی با دیگر اقوام
دوره 2، شماره 21، بهمن 98، صفحه 148-134
نویسندگان : نسرین تارویردی‌زاده * و مجتبی منشی زاده و علی شهیدی

چکیده :
بخش اعظم دانشی که دربارۀ علم و معرفت ریاضی کهن به دست ما رسیده است متکی بر دانش بابلی است، زیرا اطلاعات بسیاری دربارۀ همه دانش‌های سومری که به خط اکدی (بابلی) نوشته‌شده است، آشکار می‌شود. می‌توان به این‌گونه دانش نام علم بین‌النهرینی، سومری یا اکدی داد؛ اما آنچه باید به خاطر داشت این است که این علم، رنگ و منشأ سومری دارد. این دانش‌ها بر روی لوح‌ها هستند و تاریخ دقیقی برای لوح‌ها نمی‌توان در نظر گرفت، زیرا فاقد تاریخ هستند. در این پژوهش مقایسه سیستم‌های عددی بین‌النهرین با یکدیگر و سیستم‌های عددی لوانتین باهم موردبررسی و مقایسه قرارگرفته‌اند که نشان می‌دهد در بعضی از اعداد از تأثیر گرفته و شبیه هم هستند و در بعضی اعداد دیگر با یکدیگر متفاوت هستند.

واژگان کلیدی :
ارقام، سیستم شمارش، زبان‌های کهن، لوانتین، بین‌النهرین